SHETLAND SHEEPDOG 


VIBEKE WOLD GJELSVIK & YNGVE GJELSVIK 


CECILIE WOLD ASMYHR